Zwroty i Reklamacje

 

Gwarancja i serwis

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta. Gwarancja dla Przedsiębiorstw to 12 miesięcy, a dla Klientów indywidualnych to 24 miesiące licząc od daty sprzedaży produktów. W przypadku wykrycia wady w produkcie objętym gwarancją, skontaktuj się z naszym biurem handlowym. 

Programem "25 lat gwarancji" objętę sa sprężyny materacy z serii Prestige oraz Latex z wyłączeniem modeli HIT.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki należy zawsze sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 664 408 000.

Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół szkody, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować na swój koszt, wybierając najtańszą opcję przesyłki, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
 2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@studiomaterace.pl lub telefonicznie: 664 408 000. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest  odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa  na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.  
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia
  2. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na swój koszt na adres Sprzedawcy: 32 - 600 Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 61.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 4. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 5. Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością przysługują uprawnienia dotyczące rękojmi.

Zwrot produktów

Konsumenci mają prawo odstąpić od umowy kupna - sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem, że towar nie został zamówiony na specjalne życzenie klienta tj. towar pod zamówienie, niestandardowy rozmiar, pokrowiec itp. Towary zamówione na specjalne życzenie nie podlegają zwrotowi.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Nie przyjmujemy zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować  PTM Sp. z.o.o. z siedzibą w: 32 - 600 Oświęcim przy ul. Unii Europejskiej 61, tel.: 664 408 000, e-mail: sklep@studiomaterace.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednorazowego Oświadczenia (np. pismo wysłane drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną) i przesłać towar na w/w adres na własnt koszt.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży towaru zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia zwrotu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu dokładnie takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam rzeczy na adres: PTM Sp. z .o .o. z siedzibą w 32 - 600 Oświęcim przy ul. Unii Europejskiej 61, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeżeli Państwo odeślą lub dostarczą rzecz przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,termin 14 dni liczy się od momentu w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 

» Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- ADRESAT: PTM Sp. Z o. o. z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy ul. Unii Europejskiej 61, tel.:+48 664 408 000, e-mail:sklep@studiomaterace.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*), umowy dostawy następujących rzeczy(*), umowy polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*), świadczenie następującej usługi(*): .................................... ,

- Data zawarcia umowy/odbioru(*):........................................................................ ,

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/nazwa firmy(*):......................................................... ,

- Nr konta, na które dokonać zwrotu środków:......................................................... ,

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej): .................................. ,

- Data: ..................................... .

(*)- Niepotrzebne skreślić.

Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności